V případě, že Vám bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce společně s výzvou k dobrovolnému splnění povinnosti či exekuční příkaz, svůj dluh okamžitě uhraďte dle instrukcí uvedených ve výzvě. Předejdete tak navyšování nákladů exekuce a případnému navyšování dlužné částky.

Možnosti úhrady dluhu:

  • bankovním převodem na účet soudního exekutora
  • přímým vkladem na účet soudního exekutora
  • hotově v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách

Platební údaje soudního exekutora

číslo účtu:                       43-5540710217/0100 (Komerční banka, a.s.)

variabilní symbol:            Variabilní symbol je uveden na exekučním příkazu či jiné listině, která Vám byla doručena – odpovídá jednacímu číslu exekuce, které je uvedeno v pravém horním rohu každé listiny.  Dle variabilního symbolu bude Vaše platba identifikována a zaúčtována na Vaši exekuci, bez tohoto nelze platbu řádně identifikovat.

(příklad variabilního symbolu: č.j. 139EX 12345/67-015 – variabilní symbol je 1234567 – tedy sedm čísel následujících po 139EX bez lomítka a části za pomlčkou)


Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy spojené s exekucí a základní pravidla pro komunikaci s exekutorským úřadem.

Svůj dluh včetně nákladů exekuce uhraďte co nejdříve výše uvedenými způsoby (bankovním převodem, přímým vkladem či hotově v sídle exekutorského úřadu). Po uhrazení bude exekuce ukončena.

S exekutorským úřadem se můžete spojit telefonicky výhradně za účelem projednání způsobu úhrady vymáhané pohledávky. Před hovorem si připravte spisovou značku Vaší exekuce a rodné číslo pro ověření Vaší totožnosti. Volající je rovněž povinen uvést své jméno, příjmení a telefonní číslo, ze kterého volá. V případě nedodržení těchto pokynů či v případě hrubého, vulgárního nebo nesrozumitelného projevu volajícího bude hovor ukončen.

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis pověřil v souladu se zákonem řešením exekucí své zaměstnance. Při zpracovávání několika tisíc exekucí není možné, účelné ani efektivní, aby jediná osoba řešila každý spis, proto svou exekuci řešte s přiděleným zaměstnancem soudního exekutora a nepožadujte předání kontaktu přímo na soudního exekutora (tento Vám předán nebude). Při kontaktu s exekutorským úřadem dodržujte úřední hodiny.

Pokud s pracovníkem úřadu řešíte úhradu dluhu formou dohody o zaplacení (ústně, telefonicky nebo písemně), považujte sjednaný splátkový kalendář za definitivní řešení situace. Upozorňujeme Vás, že na úhradu dluhu formou splátkového kalendáře není právní nárok, když v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti má být dluh vymožen v co nejkratším možném čase. Chcete-li exekuci přesto řešit splátkovým kalendářem, navrhněte takové splátky, kterými jste schopni uhradit Váš dluh v řádu několika měsíců (např. na dluh ve výši 100.000,- Kč je možné akceptovat deset splátek po částce 10.000,- Kč měsíčně, nikoliv však sto splátek po částce 1.000,- Kč měsíčně). V případě nedodržení splátkového kalendáře bude exekuce provedena nuceně.

Pokud nedojde k dobrovolné úhradě dluhu, je možné, že provede soudní exekutor kromě dalších možných postihů majetku soupis movitých věcí povinného s odvozem těchto věcí do exekučního skladu k jejich následnému prodeji v dražbě. Se sepsanými movitými věcmi, které nebyly odvezeny z místa soupisu, je zakázáno jakkoliv nakládat. Soupis může být proveden všude, kde má povinný byt, sídlo, místo podnikání nebo své jiné místnosti. Soupis provádí vykonavatelé soudního exekutora, kteří jsou jeho zaměstnanci a jsou jím k této činnosti pověřeni. Povinný musí umožnit vykonavatelům soudního exekutora přístup na všechna místa, kde má své věci uloženy. Každý, v jehož objektu má povinný svůj byt, sídlo nebo jiné své místnosti, je povinen strpět provedení soupisu movitých věcí, v opačném případě mají vykonavatelé oprávnění sjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného přístup.

Vrácení dříve odvezených movitých věcí po úhradě dluhu je možné po předchozí telefonické dohodě s pracovníkem skladu na telefonním čísle 725 129 944 v pondělí od 7.00 – 10.00 v exekučním skladu na adrese Průmyslový areál SLUNA s.r.o., Lobodice 223, Lobodice 751 01. Movité věci lze vydat pouze povinnému, případně třetí osobě disponující plnou mocí udělenou povinným. Movité věci nelze vrátit poštou.

Od 1. 7. 2021 má povinný za splnění podmínek ust. § 304c až 304e občanského soudního řádu možnost zřídit si u banky tzv. chráněný účet, na který mu bude zasílán tzv. chráněný příjem. Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž účet je postižen exekucí. Umožňuje majiteli bezhotovostně platit stejným způsobem jako z původního účtu před jeho postižením exekucí. Chráněný účet si lze zřídit pouze jeden a tento nelze postihnout exekucí.

Podrobné informace pro zřízení chráněného účtu lze nalézt např. na stránkách České národní banky (více zde).

Porušení výše uvedených základních pravidel může mít za následek opatření spojená s negativními důsledky pro povinného. Dále Vás upozorňujeme, že při nesplnění povinností vůči soudnímu exekutorovi, maření výkonu exekuce či za hrubě urážlivé podání může soudní exekutor uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč.