Exekutorský úřad Šumperk provádí exekuce v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, a to všemi způsoby, které mu tento zákon umožňuje. Exekuce jsou prováděny na celém území České republiky.

Jedním ze základních předpokladů exekučního návrhu je exekuční titul, kterým může být pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudek a platební rozkaz), vykonatelný rozhodčí nález, vykonatelný notářský zápis, vykonatelný exekutorský zápis a další.

Exekuční návrh se podává přímo soudnímu exekutorovi, kterého si oprávněný pro provedení exekuce zvolí, když každý soudní exekutor má působnost po celé České republice. Exekuční návrh musí splňovat obecné náležitosti podání, tedy z něj musí být zřejmé, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje. Nezbytnou náležitostí exekučního návrhu je také přesné označení osoby povinného společně s přiloženým originálem nebo úředně ověřenou kopií exekučního titulu s potvrzením o jeho vykonatelnosti.  Za podání exekučního návrhu se neplatí žádný poplatek, oprávněný však může být soudním exekutorem vyzván k uhrazení zálohy na náklady exekuce, které budou následně vymáhány po povinném v rámci exekuce. Při sepisování exekučního návrhu můžete využít tuto šablonu.

Soudní exekutor je oprávněn poskytovat právní pomoc v exekučním řízení. Neváhejte se na nás obrátit se žádostí o pomoc při sepsání exekučního návrhu. Kontaktovat nás může telefonicky na tel. +420 583 550 263.

Další činností soudní exekutora je sepisování exekutorských zápisů. Exekutorský zápis je veřejnou listinou, která osvědčuje:

  • skutkový stav, to je například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor; nebo
  • skutkový děj, jestliže jím může být prokázán nárok v řízení

Soudní exekutor může také v souvislosti s exekučním, soudním, či jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.

Exekutor může provést dobrovolnou dražbu movité či nemovité věci.