Kraj:Jihočeský
Okres:Český Krumlov
Začátek dražby: 25.7.2024 13:00
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 1.446.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 117/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Ostrov, č.p. 57, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 117/1), vše LV č. 301 v k.ú. Ostrov na Šumavě, obec Malšín, okres Český Krumlov a pozemku p.č. St. 117/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Ostrov, č.p. 58, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 117/2), vše LV č. 284 v k.ú. Ostrov na Šumavě, obec Malšín, okres Český Krumlov. Při místním šetření bylo zjištěno, že výše uvedené objekty č.p. 57 a č.p. 58 jsou stavebně, provozně, funkčně propojeny a jsou užívány jako jeden rodinný dům. Původní vstup do objektu č.p. 57 byl zazděn a tato část domu je přístupná pouze přes část domu s č.p. 58. Dále bylo zjištěno, že v objektu je pouze 1 elektroměr, 1 vodoměr a 1 společná kanalizace. Na základě uvedeného je na předmět dražby nahlíženo jako na celek, a to zejména s ohledem na skutečnost, že není možné užívání jednotlivých části objektu samostatně bez provedení rozsáhlých stavebních úprav. Dále bylo zjištěno, že objekt je z části situován na pozemku p.č. 3072/10 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky. Evidenční stav staveb katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.


Zpět na seznam dražeb