Kraj:Ústecký
Okres:Litoměřice
Začátek dražby: 31.1.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 99.114 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek I
3. Znalecký posudek II

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 16/90 na nemovitých věcech, a to pozemku parc.č. 222/27 - ostatní plocha, parc.č. 222/42 - orná půda, parc.č. 226/3 - lesní pozemek, parc.č. 246 - orná půda, parc.č. 249/1 - orná půda, parc. č. 249/2 - lesní pozemek, parc.č. 282 - orná půda, parc.č. 502/4 - lesní pozemek, parc.č. 520 - lesní pozemek, parc.č. 574/5 - trvalý travní porost, parc.č. 755/1 - orná půda a parc.č. 755/2 - orná půda, o celkové výměře 40 927 m2, vše v k.ú. Břežany nad Ohří, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice.

Pozemky parc.č. 222/27, parc.č. 222/42, parc.č. 246, parc.č. 249/1 a parc.č. 282 jsou situovány v severní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, a po veřejné, nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku parc.č. 249/1 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky parc.č. 755/1 a parc.č. 755/2 jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, a po veřejné, nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemek parc.č. 574/5 se nachází ve centrální části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Lesní pozemky parc.č. 226/3, parc.č. 249/2, parc.č. 502/4 a parc.č. 520 se nachází ve dvou lokalitách jako součást roztříštěné pozemkové dražby. Parcely jsou velmi dobře vylišitelné, poměrně dobře přístupné a částečně i stabilizované. Na pozemcích se nachází převážně mladé lesní porosty bez jakéhokoliv následného výchovného zásahu. Jedná se o les hospodářský a se způsobem ochrany jako pozemek určený k plnění funkcí lesa.


Zpět na seznam dražeb