Kraj:Královéhradecký
Okres:Jičín
Začátek dražby: 16.08.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 33.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemcích parc.č. 248/14 – orná půda, o výměře 4.711 m2, parc.č. 341/40 – orná půda, o výměře 1.331 m2, a parc.č. 341/45 – trvalý travní porost, o výměře 374 m2, vše v k.ú. a obci Kopidlno, okres Jičín, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu města Kopidlno jsou pozemky z převážné části zahrnuty ve stabilizovaných plochách jako: „NZ - plochy zemědělské“ a z části zahrnuty v plochách změn jako: „DS1 - plochy dopravní infrastruktury - silniční“.

Dle telefonického sdělení Městského úřadu Kopidlno nebylo ke dni 7.3.2022 k pozemkům vedeným v plochách změn jako „DS1 - plochy dopravní infrastruktury - silniční“ (obchvat silnice I/32) vydáno platné územní rozhodnutí. Současně dle dostupných informací není se stavbou obchvatu v nejbližších letech uvažováno. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku p.č. 341/45 se nachází venkovní úprava (těleso zpevněné komunikace živičné konstrukce – silnice III. třídy číslo 32830). Zpevněné komunikace silnic II. a III. třídy jsou vždy ve vlastnictví příslušného kraje, a proto není výše uvedená venkovní úprava předmětem dražby.


Zpět na seznam dražeb