Kraj:Zlínský kraj
Okres:Kroměříž
Začátek dražby: 18.11.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 19.340 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl id. 1/4 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 486/10 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 500/6 - ostatní plocha, pozemku p.č. 501/5 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1902/15 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1902/16 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1902/17 - trvalý travní porost, vše v k.ú. a obci Chropyně, okres Kroměříž, které jsou situovány v západní části katastrálního území. Při místním šetření bylo pracovníkem Znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 500/6 se nachází těleso zpevněné komunikace. Dle písemného sdělení vedoucím OVŽP pozemek není evidován v pasportu místních komunikací, jedná se o účelovou, veřejnosti přístupnou komunikaci. Na pozemku se nachází podzemní vedení rozvodů veřejného osvětlení a lampa, které jsou ve vlastnictví města Chropyně. Jiné inženýrské sítě se na pozemku nenacházejí. Tento pozemek není ve vlastnictví města Chropyně. Komunikace má povahu stavby a je ve vlastnictví města Chropyně.


Zpět na seznam dražeb