Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Začátek dražby: 23.08.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 266.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 11/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 323/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 117 m2, pozemku p.č. 3359/3 – trvalý travní porost, o výměře 70 m2, a pozemku p.č. 3360/4 – zahrada, o výměře 446 m2, vše v k.ú. a obci Jalubí, okres Uherské Hradiště, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Jalubí, ve sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci a přes pozemek, který je ve vlastnictví 3. osoby. Dle informací ČSÚ se v obci Jalubí nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Na částech pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Jalubí jsou pozemky vedeny takto: pozemek p.č. St. 323/1 a p.č. 3359/3 „BI - plochy pro bydlení individuální“, pozemek p.č. 3360/4: „Z - plochy zemědělské“.

Při místním šetření bylo zjištěno, že na pozemku p.č. St. 323/1 se nachází nepodsklepený objekt s propadlou střechou. Přístup k objektu je rovněž po cizím pozemku (po právní stránce není k tomuto objektu zajištěn přístup). Objekt je havarijním stavu, narušená nosná část svislých i vodorovných konstrukcí, chybějící střešní konstrukce.


Zpět na seznam dražeb