Kraj:Liberecký kraj
Okres:Liberec
Začátek dražby: 23.11.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 45.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Dražební vyhláška - další dražba

Jedná se spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/7 k pozemku p.č. St. 31 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 2435/6 – trvalý travní porost, pozemku p.č. 2450 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 2451/1 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 2452/2 - trvalý travní porost, vše v k.ú. a obci Bulovka, okres Liberec, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Bulovka, v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2937/2 ve vlastnictví Libereckého kraje. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Bulovka jsou pozemky vedeny jako: pozemek p.č. St. 31 - stabilizované plochy - “BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské“; pozemek p.č. 2435/6 - plochy změn - “BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské“; pozemek p.č. 2450 - stabilizované plochy - “BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské“; pozemek p.č. 2451/1 - stabilizované plochy - “BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské“; pozemek p.č. 2452/2 - stabilizované plochy - “BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské“.


Zpět na seznam dražeb