Kraj:Pardubický kraj
Okres:Svitavy
Začátek dražby: 10.09.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 34.930 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek 1
3. Znalecký posudek 2

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 5550 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 5557 - trvalý travní porost, v k.ú. a obci Koclířov, okres Svitavy, které jsou situovány v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území, netvoří jednotný funkční celek s přístupem po částečně zpevněné (štěrkové) komunikaci na pozemku ve vlastnictví Obce Koclířov. Pozemek p.č. 5557 je dále přístupný přes nezpevněné pozemky. Dle platného územního plánu obce Koclířov (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky vedeny ve stabilizovaných plochách: p.č. 5550 - „NZ2 - plochy zemědělské - samozásobitelské“, p.č. 5557 - „NSzp - plochy smíšené nezastavěného území - plochy smíšené krajinné zemědělské a přírodní.“ Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Předmětem dražby je rovněž pozemek p.č. 5558 – lesní pozemek, s lesními porosty.


Zpět na seznam dražeb