Kraj:Ústecký kraj
Okres:Děčín
Začátek dražby: 03.09.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 216.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Předmětem jsou z pozemky p.č. St. 205 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 249/1 - trvalý travní porost, p.č. 249/2 - ostatní plocha, p.č. 250 – ostatní plocha, p.č. 251/2 - zahrada, p.č. 251/4 - zahrada, p.č. 267/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Janov u Hřenska, obec Janov, okres Děčín, které jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněném pozemku p.č. 230/3 - zahrada, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Dle vyjádření pracovníka obecního úřadu, obec Janov nemá ke dni ocenění schválený a platný územní plán. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Na pozemku p.č. 251/2 se nachází přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou provizorní krytinou z PVC, která je ve špatném stavebně-technickém stavu. Na pozemku p.č. St. 205 se nachází přízemní objekt dřevěné konstrukce pod sedlovou střechou, při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt je v havarijním stavebně-technickém stavu (narušené svislé, vodorovné i střešní konstrukce).


Zpět na seznam dražeb