Kraj:Olomoucký
Okres:Šumperk
Začátek dražby: 06.08.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 86.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 2726/11 - orná půda, pozemku p.č. 2736/1 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2736/2 - trvalý travní porost, LV č. 662, vše v k.ú. Bludov, obec Bludov, okres Šumperk. Pozemek p.č. 2726/11 - orná půda je situovaný ve východní části katastrálního území s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2725 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Bludov. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 2736/1 - ostatní plocha a pozemek p.č. 2736/2 - trvalý travní porost jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2727/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Bludov. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dle platného územního plánu obce Olšany jsou pozemky vedeny takto:

- p.č. 2726/11 - „P - plochy zemědělské“

- p.č. 2736/1 - „SM - louky a pastviny“

- p.č. 2736/2 - „ SM - louky a pastviny“


Zpět na seznam dražeb