Kraj:Ústecký
Okres:Litoměřice
Začátek dražby: 11.6.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 33.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na nemovitých věcech, a to: pozemku p.č. 566/10 - orná půda, o výměře 1.321 m2; pozemku p.č. 636/5 - orná půda, o výměře 2.733 m2; pozemku p.č. 636/11 - trvalý travní porost, o výměře 1.231 m2; pozemku p.č. 657/6 - ostatní plocha, o výměře 93 m2; a pozemku p.č. 660/11 - orná půda, o výměře 5.524 m2; vše v k.ú. Chotiněves, obec Chotiněves, okres Litoměřice, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/12 nemovité věci - pozemku p.č. 641/3 - orná půda, o výměře 6.859 m2; v k.ú. Jištěrpy, obec Chotiněves, okres Litoměřice, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb