Kraj:Jihočeský
Okres:Tábor
Začátek dražby: 7.4.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 102.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitých věcech, a to: pozemku parc.č. 3161, druh pozemku - trvalý travní porost, o výměře 3.507 m2; pozemku parc.č. 3162, druh pozemku - trvalý travní porost, o výměře 1.980 m2; pozemku parc.č. 3163, druh pozemku - trvalý travní porost, o výměře 1.861 m2, pozemku parc.č. 3164, druh pozemku - orná půda, o výměře 3.992 m2; a pozemku parc.č. 3165, druh pozemku - orná půda, o výměře 7.135 m2, vše v k.ú. Drahov, obec Drahov, okres Tábor.

Dle platného územního plánu obce Drahov je na dražené pozemky nahlíženo následovně: pozemek parc. č. 3161, 3162, plochy zemědělské, minimální část plochy smíšené nezastavěného území, pozemky jsou součástí záplavového území Q100, nevýhradní evidované ložisko nerostných surovin; pozemek parc. č. 3163, plochy zemědělské, vzdálenost 50 m od okraje lesa, přes pozemek prochází vedení vodovodu, je dotčen ochranným pásmem silnice; pozemek parc. č. 3164, plochy zemědělské, vzdálenost 50 m od okraje lesa; pozemek parc. č. 3165, plochy zemědělské.


Zpět na seznam dražeb