Kraj:Jihočeský
Okres:Strakonice
Začátek dražby: 14.8.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 200.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek (oprava)
3. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na přízemním rodinném domě ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese Nová Ves č.p. 42, 387 19 Nová Ves. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci a dále přes pozemky ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Dům je napojen na IS: elektro. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných materiálů přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu.

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 k pozemkům parc.č. 680 - ostatní plocha, o výměře 283 m2, parc.č. 681/1 - trvalý travní porost, o výměře 9.207 m2, parc.č. 694 - trvalý travní porost, o výměře 85 m2, parc.č. 720 - ostatní plocha, o výměře 532 m2, a parc.č. 721/1 - orná půda, o výměře 10.186 m2, vše v k.ú. Nová Ves u Strakonic, obec Nová Ves, okres Strakonice, které jsou situovány v okrajové části zastavěného území obce. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb