Kraj:Pardubický
Okres:Pardubice
Začátek dražby: 8.8.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 367.500 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 89/1 - ostatní plocha, o výměře 2.455 m2; parc.č. 89/43 - orná půda, o výměře 9 m2; a parc.č. 89/85 - ostatní plocha, o výměře 4 m2, vše v k.ú. Ohrazenice, obec a okres Pardubice, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Pardubice a netvoří jednotný funkční celek.

Na uvedených pozemcích se nachází těleso zpevněné komunikace, pod povrchem pozemku se nachází vedení inženýrských sítí (uvedené je uvažováno jako příslušenství pozemku). Dle magistrátu města Pardubic, Odboru dopravy jako silniční správní úřad ve věcech místních a účelových komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích potvrzuje, že: (i) na pozemku parc.č. 89/1 vk.ú. Ohrazenice se nachází veřejně přístupná účelová komunikace, která není vedena v pasportu komunikací; (ii) na pozemku parc.č. 89/43 a 89/85 v k.ú. Ohrazenice není v pasportu komunikací vedena žádná místní ani účelová komunikace.

Nemovité věci jsou zatíženy věcnými břemeny, více viz dražební vyhláška.


Zpět na seznam dražeb