Kraj:Ústecký kraj
Okres:Litoměřice
Začátek dražby: 18.07.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 410.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Sdělení ke znaleckému posudku
3. Znalecký posudek

Předmětem dražby je pozemek p.č. 356/4 - zahrada o výměře 421 m2 a pozemek p.č. 357/2 - trvalý travní porost o výměře 24 m2, vše v k.ú. Třeboutice, obec Křešice, okres Litoměřice. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na pozemku p.č. 356/4 je situován objekt, který není předmětem evidence katastru nemovitostí, splňuje charakter objektu rodinné rekreace. Pro stavbu nebylo dohledáno žádné stavební povolení (ani jiná forma povolení stavby) ani projektová dokumentace. Evidenční stav staveb katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

Jedná se o přízemní, podsklepený objekt rodinné rekreace smíšené konstrukce bez využitého podkroví pod mírnou sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Křešice, v rámci zahrádkářské oblasti, v rozptýlené zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích ve vlastnictví obce Křešice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění.

Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro a vodovod ze sousedního objektu ve vlastnictví jiného subjektu - soukromé osoby (jedná se o negarantované napojení, které není právně ošetřeno). Dle sdělení účastnice místního šetření se ve vzdálenosti cca 30 m od předmětu ocenění nachází sezónní zahrádkářský vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Křešice se dále nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+kk se sociálním zařízením tvořeným pouze suchým WC umístěným v I. podzemním podlaží.

Původní stáří objektu je dle přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná.

Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, venkovní schody betonové, zpevněná plocha dlážděná, zpevněná plocha betonová, opěrná zídka ze smíšeného zdiva, pozemní nádrž na vodu, přípojky IS.


Zpět na seznam dražeb