Kraj:Moravskoslezský
Okres:Nový Jiřín
Začátek dražby: 16.7.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 1.229.887 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek I
3. Znalecký posudek II

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 2533 - trvalý travní porost, o výměře 288 m2, parc.č. 2550 - orná půda, o výměře 918 m2, parc.č. 2638/7 - orná půda, o výměře 1.669 m2, parc.č. 2638/9 - orná půda, o výměře 370 m2, a parc.č. 2532/2 - lesní pozemek, o výměře 298 m2, vše v k.ú. a obci Příbor, okres Nový Jičín.

Pozemek parc.č. 2533 je situován v jižní části katastrálního území, v okrajové, zastavěné části města, v rovinném terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci. Pozemek je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města je pozemek zahrnut v plochách jako: „SN - smíšené nezastavěného území“.

Pozemky parc.č. 2550, parc.č. 2638/7 a parc.č. 2368/9 jsou situovány v okrajové, zastavěné části města, v rovinném terénu a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města jsou pozemky zahrnuty v návrhových plochách jako: „SV - smíšené výrobní“.

Pozemek parc.č. 2532/2 se nachází jižně od města s přímou návazností na místní komunikaci. Jedná se o les hospodářský a se způsobem ochrany jako pozemek určený k plnění funkcí lesa a chrněné ložiskové území.


Zpět na seznam dražeb