Kraj:Středočeský
Okres:Praha-západ
Začátek dražby: 2.1.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 46.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/14 k pozemku parc.č. 121/43 - trvalý travní porost, o výměře 496 m2, parc.č. 121/47 - trvalý travní porost, o výměře 645 m2, parc.č. 121/51 - vodní plocha, o výměře 18 m2, pozemku parc.č. 121/67 - orná půda, o výměře 101 m2, a parc.č. 501/2 - ostatní plocha, o výměře 981 m2, vše v k.ú. a obci Dolní Břežany, okres Praha-západ, které jsou situovány v centrální až východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek, kdy pozemek parc.č. 501/2 je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci a ostatní pozemky jsou přístupné přes zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb